خدمات ارائه شده توسط آتا صنعت به شرح زیر می باشد :
تیز کردن انواع انبر
تیر کردن انواع قیچی